Månadsmöte med intressant föredrag och inval

Februari månads medlemsmöte genomfördes på Park Astoria och inleddes med en som vanligt god måltid. Uppslutningen var god, även de anhöriga var inbjudna att delta, och efter måltiden samlades alla till att lyssna på kvällens gästföreläsare. Överstelöjtnant Gustav Dufberg från Livgardet höll ett engagerande och intressant föredrag om sin tid som mentor och handledare åt Afghanska armén 2011. Ett uppdrag som krävde både engagemang, eftertanke och stora mått av diplomati och kunskap om människorna, strukturerna, kulturen och sedvänjorna i landet. Påtagligt var de stora skillnaderna i hur ledning av regionerna och de militära förbanden fungerade i praktiken. Där släktskap, klansamhörighet och egenintressen kom före de formella befälslinjerna. Föredragshållaren berörde också de påfrestningar och osäkerheter som hemmavarande familjemedlemmar utsattes för och som också påverkade de som var utsända i en osäker och farlig miljö. De många frågorna efteråt visade att föreläsningen hade gjort stort intryck på de närvarande.

Efter föredraget förrättades inval av en ny Lions-medlem, Thomas Olsson, som efter att ha förklarat sig villig att följa Lions värdegrund och åta sig de uppgifter som klubben kan ålägga honom, erhöll Lionsnålen och ett diplom som bevis för sitt medlemskap. Lions Enköping hälsar Thomas varmt välkommen i klubben!

Därefter genomfördes sedvanliga mötesförhandlingar under presidentens ledning varefter mötet avslutades.

Julavslutning

Årets sista medlemsmöte genomfördes den 14 december i kombination med den traditionella julavslutningen. Även i år var Beckasinen platsen för festen. Efter inledande glöggmingel läste Hans Björkman några minensord och hölls en tyst minut för att hedra vår nyligen bortgångne medlem Per-Olov Danielsson.

Sedan samlades medlemmarna med respektive för att avnjuta framträdande av Enköpings Lucia med tärnor. Som vanligt ett uppskattat inslag med många vackra sångstycken. Därefter hölls ett kort månadsmöte där bland annat resultatet av den nyss genomförda julmarknaden redovisades. I runda tal gav den aktiviteten 150 000 kronor till aktivitetskassan vilket innebär att hittills har ca 265 000 kronor samlats in under verksamhetsåret. Efter mötesförhandlingarna hade aptiten växt och man kunde hugga in på det välsmakande julbord från Nippon och Frezon som var framdukat. Goda sillinläggningar, lax, skinka, krämig Jansson, prinskorv och köttbullar samt mycket annat gott inmundigandes under stundom ackompanjerat av lämpliga sånger - nästan lika vackert som luciasången. När mättnaden hade börjat lägga sig dök självaste Tomtefar upp och delade ut julklappar till alla. Innan det var dags att bryta upp så genomfördes ett quizz med fina priser till de mest allvetande i församlingen.

Ett stort tack till Christer Johansson och övriga medlemmar i klubbkommittén för ett som vanligt väl arrangerat och genomfört evenemang.

Lions Enköping önskar alla en God Jul och Ett Gott Nytt År.

Lucia

Föredrag och inval av medlem nummer 38

Månadsmötet den 18 november inleddes med att Solveig Zander höll en orientering om äldrefrågor. Bland annat berörde hon förenklad hemtjänst, välfärdsteknik, sjukvård, tandvård och boende. 

Därefter förättades inval av klubbens 38:e medlem, Benny Schön, som erhöll sedvanliga bevis på sitt medlemskap i form av diplom och Lions pin. Även Bennys fadder, Ove Bergsten, uppmärksammades med ett diplom. Efter invalet vidtog sedvanliga mötesförhandlingar. Bland annat noterades att klubben hittills detta verksamhetsår betalat ut ca 160 000 kr till lokala, nationella och internationella projekt och mottagare. Vidare skedde en genomgång av arbetsläget inför klubbens signaturverksamhet, Lions Julmarknad den 30 november och 1 december. Arbetsläget var gott och under kontroll och resultatet av en omfattande planerings- och aktivitetsprocess som började redan i september.

Nästa månadsmötet blir lördagen den 14 december med sedvanligt julbord på Beckasinen och med framträdande av bland annat Enköpings Lucia.

Benny S liten

Inval och presidentbyte

Vid verksamhetsårets sista månadsmöte den 17 juni invaldes en ny medlem i klubben, Inger Antoni. Klubben har därmed 37 aktiva medlemmar. Vid samma möte lade sittande president Hans Björkman ner sitt ämbete efter två framgångsrika år som president och lämnade under sedvanligt högtidliga former över presidentregalierna till den nye presidenten Jan-Erik Flink. Klubben tackar Hans för gediget arbete under sin mamndatperiod och önskar Jan-Erik Lycka till vid rodret.

Ny medlem

Presidentskifte

 

Ljusets Kväll slog nya rekord

Ljusets Kväll den 24 oktober till förmån för forskning om bröstcancer blev en stor framgång, både upplevelsemässigt i det fina vädret och resultatmässigt.

Totalt såldes ca 1 100 marschaller vilket är mer än någonsin tidigare. Marschallförsäljningen gav ett netto på ca 18 000 kr. Till detta kommer 54 000 kr i nettointäkter från alla de annonser i lokalpressen som ägnades speciellt åt Ljusets Kväll. Totalt så kommer ca 72 000 kr att skänkas till forskningen mot bröstcancer som resultat av kvällen, ett mycket gott och välbehövligt resultat.

STORT TACK till alla enköpingsbor som kom och köpte marschaller och lika STORT TACK till alla våra företag och sponsorer som betalade annonsplats i tidningen. Ni är alla de verkliga givarna, vi i Lions är bara förmedlarna av era bidrag!

LK 2019

Årsredovisning 2018/2019

Årsredovisning

Ännu en gång har klubben genomfört ett framgångsrikt verksamhetsår där vi har kunnat dela ut ca 450 000 kronor till hjälpbehövande och dessutom har vi en rejäl slant över i kassan för kommande insatser. Under året har klubben haft ett femtontal olika insamlingsaktiviteter där grunden är de traditionella aktivitetrna Julmarknad, Ljusets kväll, Loppis och Björkar och dit nu även Arnes fönsterputsning och Bilens Dag som genomfördes för andra året får räknas. Andra viktiga aktiviteter är Årsmärke, Tidningsdistribution och Lions Open. Resultatet av de olika aktiviteterna redovisas nedan. Även intresset för klubben och vår verksamhet ligger högt. Under verksamhetsåret har tre nya medlemmar valts in och klubben har nu totalt 37 ideellt arbetande medlemmar.

Alla träget arbetande medlemmar till trots så skulle klubben inte åter gjort ett så bra resultat om vi inte haft så välvilliga och positiva samarbetspartner och sammanlunda Enköpingsbor. Vi har dessutom ett givande samrabete med Enköpings Centrumsamverkan vilket båda organisationerna drar fördelar av. Vi kunde också för första gången erbjuda att teckna ett årligt samarbetsavtal där klubben och samarbetspartnern vid ett tillfälle kom överens om vilka aktiviteter som partnern var intresserade av att delta i och hur och när som fakturering skulle ske. En rationalisering för både klubben och partnern. Glädjande nog var det många av klubbens ca 225 samarbetspartner som nappade på möjligheten. De som ville fortsätta med den gamla modellen att ta beslut om deltagande vid varje särskit tillfälle var naturligtvis välkomna att fortsätta med den modellen.

Under året har tio medlemsmöten genomförts. Det har som vanligt varit en mix av arbetsmöten, företagsbesök, klubbmästerskap i bowling och så de samkvämsbetonade julfesten och säsongsavslutningen. Vid några av arbetsmötena har funktionärer från Lions medverkat och vid andra tillfällen har externa föreläsare haft intressanta genomgångar. Ett arbetsmöte har genomförts under en dagskryssning till Åland. Som vanligt så har klubbens kostnader för medlemsmötena betalats av medlemmarna själva. En av grunderna med Lions verksamhet är att insamlade medel skall gå oavkortat till hjälpverksamheten, klubbaktiviteter betalas av medlemmarna själva. Detta följs noggarnnt upp årligen av klubbens revisorer.

Under året introducerade klubben också ett nytt stipendium, Bäste Kamrat, att utdelas till några elever ur varje årskurs 9 vid Enköpings grundskolor. Fem av skolorna hade visat intresse för stipendiet. För att bli tilldelad stipendiet måste eleven ha uppträtt i linje med Lions etik vilket bland annat inneburit att eleven skall ha uppträtt artigt och vänligt, tagit aktiv ställning mot mobbing och didskriminering, hjälpt kamrater i och utanför skolan och uppträtt schysst på sociala medier.

När det gäller att fördela de insamlade medlen så har en stor andel gått till Lions Cancerforskningsfond. Men klubben har också strävat efter att stödja behövande lokat. Bland de lokala mottagarna kan nämnas Little LIons, Akutmottagningen, Kvinnopjouren, Majblomman, Handikappföreningarna, FUB och Anhörigcentrum. Som vanligt så delar inte Lions ut bidrag med automatik utan de som önskar bidrag måste komma in med en specificerad framställan till klubben även om man kanske i många år erhållit en summa.

De olika aktiviteterna har gett följande resultat:

Lions Open i golf den 12 augusti
Resultat 8 000 kr till Lions Cancerforskningsfond för bekämning av barncancer

Lions Open

Lattjo Lajban den 25 augusti
Ingen insamling utan endast PR-verksamhet

Trädgårdsdagen den 1 september
Resultat 2 750 kr.

Ljusets Kväll den 25 oktober
Resultat 46 000 kr till Lions Cancerforskningsfond mot bröstcancer

Ljusets Kvall

Julmarknaden den 1-2 december
Resultat 142 000 kr.

Julm 1Julm 2Julm 3

Årsmärket under januari-februari
Resultat 15 000 kr.

Arsmarke

Bilens Dag och Vårloppis den 4 maj
Resultat 67 000 mkr till Lions Cancerforskningsfond mot prostatacancer

Björkarna till nationaldagen
Resultat 17 500 kr.

Bjorkar

Distribution av EnaHåbotidningen (EnköpingDirekt) till tidningsställen
Resultat 77 000 kr.

EHT

Bidrag från ICA Maxi samt Pantomaten
Resultat 42 000 kr.

Insamling av begagnade glasögon
Denna verksamhet ger inget ekonomiskt tillskott men 500 par glasögon har samlats för återanvändning.

Arne Wåhlstedt fönsterputsning
Resultat 70 200 kr till Lions Cancerforskningsfond för bekämning av barncancer

Fonster

Parkeringsvärdar på Grönsöö Äppelmarknad
Resultat 3 000 kr till förmån för De Glömda Barnen

Samarbete med Begravningsentrepenörerna i Enköping
Resultat 30 000 kr betalade direkt till Lions Cancerforskningsfond

Under julmarknaden gjordes ett försök att samla in begagnade mobiltelefoner för renovering och återförsäljning alternativt materialåtervinning för de telefoner som inte bedömdes i sådant skick eller modernitetsgrad att de kunde återförsäljas. Insamlingen inbringade drygt 100 mobiltelefoner och diverse annna eklektronik. Av dessa var det dock bara en som företaget klubben samarbetade med, ATEA, bedömde kunna återföras ut på marknaden. För denna telefon erhöll dock klubben 289 kr. Många bäckar små...
Även om det ekonomska resultatet inte var så stort så innebar aktiivteten i alla fall att ett stort antal elektronikprylar togs omhand för återvinning i stället för att ta plats i skåp och lådor och kanske hamna på soptippen. Ett klimatsmart projekt.