Månadsmöte med intressant föredrag och inval

Februari månads medlemsmöte genomfördes på Park Astoria och inleddes med en som vanligt god måltid. Uppslutningen var god, även de anhöriga var inbjudna att delta, och efter måltiden samlades alla till att lyssna på kvällens gästföreläsare. Överstelöjtnant Gustav Dufberg från Livgardet höll ett engagerande och intressant föredrag om sin tid som mentor och handledare åt Afghanska armén 2011. Ett uppdrag som krävde både engagemang, eftertanke och stora mått av diplomati och kunskap om människorna, strukturerna, kulturen och sedvänjorna i landet. Påtagligt var de stora skillnaderna i hur ledning av regionerna och de militära förbanden fungerade i praktiken. Där släktskap, klansamhörighet och egenintressen kom före de formella befälslinjerna. Föredragshållaren berörde också de påfrestningar och osäkerheter som hemmavarande familjemedlemmar utsattes för och som också påverkade de som var utsända i en osäker och farlig miljö. De många frågorna efteråt visade att föreläsningen hade gjort stort intryck på de närvarande.

Efter föredraget förrättades inval av en ny Lions-medlem, Thomas Olsson, som efter att ha förklarat sig villig att följa Lions värdegrund och åta sig de uppgifter som klubben kan ålägga honom, erhöll Lionsnålen och ett diplom som bevis för sitt medlemskap. Lions Enköping hälsar Thomas varmt välkommen i klubben!

Därefter genomfördes sedvanliga mötesförhandlingar under presidentens ledning varefter mötet avslutades.